Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب بارش کم.

نویسنده ابرکوهی نوشت: بحران بارش کم و خشکسالی استان یزد، در حالی اتفاق می افتد که مدیران وقت کشور در سازمان مدیریت بحران ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و برخی نهادهای نظارتی، خشکسالی را دیگر بحران...
یادداشت؛
th-53.jpg
نویسنده ابرکوهی نوشت: بحران بارش کم و خشکسالی استان یزد، در حالی اتفاق می افتد که مدیران وقت کشور در سازمان مدیریت بحران ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و برخی نهادهای نظارتی، خشکسالی را دیگر بحران...
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد!
یادداشت؛
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد!
نویسنده ابرکوهی نوشت: بحران بارش کم و خشکسالی استان یزد، در حالی اتفاق می افتد که مدیران وقت کشور در سازمان مدیریت بحران ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و برخی نهادهای نظارتی، خشکسالی را دیگر بحران محسوب نکرده اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بارش کم.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بارش کم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب بارش کم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب بارش کم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد