Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب توزیع جو یارانه ای در ابرکوه.

مسئول امور دام و عشایر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: در راستای سیاست های حمایت از تولید، بیش از 500 تن جو یارانه ای بین عشایر شهرستان توزیع شد.
مسئول امور دام و عشایر جهاد کشاورزی ابرکوه خبر داد
joe-new01.jpg
مسئول امور دام و عشایر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: در راستای سیاست های حمایت از تولید، بیش از 500 تن جو یارانه ای بین عشایر شهرستان توزیع شد.
توزیع بیش از 500 تن جو یارانه ای بین عشایر شهرستان ابرکوه
مسئول امور دام و عشایر جهاد کشاورزی ابرکوه خبر داد
توزیع بیش از 500 تن جو یارانه ای بین عشایر شهرستان ابرکوه
مسئول امور دام و عشایر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: در راستای سیاست های حمایت از تولید، بیش از 500 تن جو یارانه ای بین عشایر شهرستان توزیع شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب توزیع جو یارانه ای در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب توزیع جو یارانه ای در ابرکوه.

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب توزیع جو یارانه ای در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب توزیع جو یارانه ای در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد