Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب مناقصه عمومی در ابرکوه.

واگذاری امور کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شهرداری ابرکوه به بخش خصوصی
آگهی مناقصه عمومی؛
واگذاری امور کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شهرداری ابرکوه به بخش خصوصی
شهرداری ابرکوه امور مربوط به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را با برگزاری مناقصه، به بخش خصوصی واگذار می کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مناقصه عمومی در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مناقصه عمومی در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب مناقصه عمومی در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب مناقصه عمومی در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد