Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب میزان بارندگی در ابرکوه.

رئیس اداره منابع آب ابرکوه گفت : در مجموع روز گذشته و امروز، میزان 14.1 میلیمتر بارندگی در سامانه هواشناسی شهرستان ثبت شد.
طی دیروز و امروز رخ داد
1889182.jpg
رئیس اداره منابع آب ابرکوه گفت : در مجموع روز گذشته و امروز، میزان 14.1 میلیمتر بارندگی در سامانه هواشناسی شهرستان ثبت شد.
میزان 14.1 میلیمتر بارش باران بهاری در ابرکوه
طی دیروز و امروز رخ داد
میزان 14.1 میلیمتر بارش باران بهاری در ابرکوه
رئیس اداره منابع آب ابرکوه گفت : در مجموع روز گذشته و امروز، میزان 14.1 میلیمتر بارندگی در سامانه هواشناسی شهرستان ثبت شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب میزان بارندگی در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب میزان بارندگی در ابرکوه.

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب میزان بارندگی در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد