Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب نامه مجمع نمایندگان استان یزد به رئیس جمهور.

استان یزد نیمی از سنگ آهن کشور راتامین می‌کند/عدم تامین آب آشامیدنی اجازه تلویحی صیانت مردم یزد از ذخایر معدنی است
نامه مجمع نمایندگان استان یزد به رئیس جمهور:
استان یزد نیمی از سنگ آهن کشور راتامین می‌کند/عدم تامین آب آشامیدنی اجازه تلویحی صیانت مردم یزد از ذخایر معدنی است
مجمع نمایندگان استان یزد در نامه ای به رییس جمهور اعلام کرد:استان یزد نیمی از سنگ آهن کشور راتامین میکندو عدم تامین آب آشامیدنی اجازه تلویحی صیانت مردم یزد از ذخایر معدنی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نامه مجمع نمایندگان استان یزد به رئیس جمهور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نامه مجمع نمایندگان استان یزد به رئیس جمهور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب نامه مجمع نمایندگان استان یزد به رئیس جمهور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد