Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب نمایندگان وزرات بهداشت در ابرکوه.

ارزیابی «رشته‌ اتاق عمل» دانشکده پیراپزشکی ابرکوه توسط نمایندگان وزارت بهداشت + عکس
روز گذشته صورت گرفت
ارزیابی «رشته‌ اتاق عمل» دانشکده پیراپزشکی ابرکوه توسط نمایندگان وزارت بهداشت + عکس
گروه ارزیابی رشته‌ اتاق عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برای ارزیابی این رشته در دانشکده پیراپزشکی ابرکوه حضور یافتند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نمایندگان وزرات بهداشت در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نمایندگان وزرات بهداشت در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب نمایندگان وزرات بهداشت در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب نمایندگان وزرات بهداشت در ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد