Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب نوشتن.

امروز که فرهنگِ رسانه‌های جدید، سلامتی جسم ما را تهدید کرده و می‌کند و کارشناسان برای کاهش اثرات آن توصیه‌هایی دارند، کمتر کسی به‌یاد ذهن زندانی شده‌ و خلوت‌های ربوده شده‌ ما است.
یادداشت/محمدحسین مهدی پور؛
photo_2017-01-07_00-04-57.jpg
امروز که فرهنگِ رسانه‌های جدید، سلامتی جسم ما را تهدید کرده و می‌کند و کارشناسان برای کاهش اثرات آن توصیه‌هایی دارند، کمتر کسی به‌یاد ذهن زندانی شده‌ و خلوت‌های ربوده شده‌ ما است.
کاری که رسانه با فرهنگ ما می‌کند
یادداشت/محمدحسین مهدی پور؛
کاری که رسانه با فرهنگ ما می‌کند
امروز که فرهنگِ رسانه‌های جدید، سلامتی جسم ما را تهدید کرده و می‌کند و کارشناسان برای کاهش اثرات آن توصیه‌هایی دارند، کمتر کسی به‌یاد ذهن زندانی شده‌ و خلوت‌های ربوده شده‌ ما است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نوشتن.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نوشتن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب نوشتن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد