Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب پرندگان مهاجر در یزد.

کارشناس محیط زیست یزد گفت: در استان یزد حدود10 تالاب و آبگیر وجود دارد که مهمترین آن سد کاسه رود ابرکوه است که به دلیل خاصیت جغرافیایی آن، سالانه پذیرای تعداد زیادی از پرندگان مهاجر است.
130128.jpg
کارشناس محیط زیست یزد گفت: در استان یزد حدود10 تالاب و آبگیر وجود دارد که مهمترین آن سد کاسه رود ابرکوه است که به دلیل خاصیت جغرافیایی آن، سالانه پذیرای تعداد زیادی از پرندگان مهاجر است.
«سد کاسه رود ابرکوه» مهمترین زیستگاه پرندگان مهاجر در استان یزد
کارشناس محیط زیست یزد:
«سد کاسه رود ابرکوه» مهمترین زیستگاه پرندگان مهاجر در استان یزد
کارشناس محیط زیست یزد گفت: در استان یزد حدود10 تالاب و آبگیر وجود دارد که مهمترین آن سد کاسه رود ابرکوه است که به دلیل خاصیت جغرافیایی آن، سالانه پذیرای تعداد زیادی از پرندگان مهاجر است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پرندگان مهاجر در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پرندگان مهاجر در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب پرندگان مهاجر در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد