Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب کمک های اولیه.

آشنایی غنچه هاي هلال ابرکوه با کمک های اولیه و امدادرسانی + عکس
آشنایی غنچه هاي هلال ابرکوه با کمک های اولیه و امدادرسانی + عکس
اعضاي كانون غنچه هاي هلال به مدت چند ساعت با روش هاي پناهگيري، خروج ايمن در زمان بروز حوادث و سوانح و... آشنا شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمک های اولیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کمک های اولیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب کمک های اولیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

استان یزد استان یزد

محتوا با برچسب کمک های اولیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد