Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

محتوا با برچسب گیاه ضد سرطان «پاپایا».

گیاه ضد سرطان «پاپایا» برای نخستین بار در استان یزد کشت می شود
مدیر جهاد کشاورزی خاتم:
گیاه ضد سرطان «پاپایا» برای نخستین بار در استان یزد کشت می شود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم از کاشت گیاه پاپایا برای اولین بار در استان یزد در گلخانه های شهرستان خاتم خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گیاه ضد سرطان «پاپایا».

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گیاه ضد سرطان «پاپایا».

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

محتوا با برچسب گیاه ضد سرطان «پاپایا».

هیچ نتیجه ای وجود ندارد