Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتواسخن گفتن دربارهٔ موسیقی، آن هم از منظر دین، امر بسیار خطیری است. بسیاری معتقدندموسیقی جزو محرّمات است و جای حرف بحث هم ندارد.

سرو ابرکوه، سخن گفتن دربارهٔ موسیقی، آن هم از منظر دین، امر بسیار خطیری است. بسیاری معتقدندموسیقی جزو محرّمات است و جای حرف بحث هم ندارد. برای نمونه، مثلاً رسانه هایی چونشبکه های رادیویی قرآن و معارف و همچنین شبکهٔ تلویزیونی قرآن، در تبلیغ و تولیدبرنامه های دینی هرگز جایگاهی برای نوت و ابزارهای موسیقایی قائل نیستند و به طورکلی فاقد هر گونه آهنگ و آلات موسیقایی می باشند. این مطلب برگرفته از نوعی اعتقاددینی است.   تا کنون کتاب های چندانی دربارهٔدیدگاه اسلام پیرامون موسیقی به چاپ نرسیده است. به همین علت امروز قصد داریم کتاب«موسیقی و تفریح در اسلام» که نسخهٔ پیاده شده ای از سخنان آیت الله شهید دکتربهشتی است را معرفی کنیم.   این کتاب، دوگفتار مختصر دارد که هر دو پیش از انقلاب، و البته در دو زمان و مکان مختلف ایرادشده اند؛ یکی «موسیقی از نظر اسلام» و دیگری «تفریح از دیدگاه اسلام» است. هنگامی که آیت الله بهشتی ریاست مرکزاسلامی هامبورگ را به عهده داشت، مرجع پرسش ها بودند. پاسخ ها را به صورت هایمختلف به اقصی نقاط اروپا ارسال می کردند. بخش اول این کتاب که دربارهٔ موسیقیاست، در واقع، پاسخی است که ایشان بر روی نوار کاست پر کرده و برای کسانی ارسالنموده است. ایشان مبنایاسلام را بر مخالفت با «لهو» و «لغو» معرفی می کنند. سپس به تعریف و تبیین این دوواژه می پردازند و نتیجه می گیرند که در اسلام، هر امری که در محدودهٔ «لهو» یا«لغو» قدم گذارد، شامل احکام مربوط به این دو واژه می شود؛ چه موسیقی باشد، یا هرچیز دیگر. «…هر نوازندگیحرام نیست. آن نوع از آوازه خوانی و آن نوع از نوازندگی که شنونده یا حاضرانِ در یکمجلس را به گناه می کشاند و ارادهٔ آن ها را برای گناه نکردن و به گناه آلوده نشدنسست می کند و آن ها را به شرکت در فساد و گناه تشویق می کند، این نوع موسیقی حراماست.» بخش دوم کتاب،گفتاری است با عنوان «تفریح از دیدگاه اسلام» که پیش از انقلاب، در اردوی تابستانیمدرسهٔ رفاه بیان شده است. به فرازی از این گفتار توجه فرمایید: «دوستعزیز ما آقای رسائی، در ضمن صحبتی که در زمینهٔ تفریحات سالم می کردند، تفریح رامحدود کردند به اینکه آدم تفریح را به این منظور بکند که قوای تازه به دست بیاورد وبرای میدان های جدی زندگی، تازه نفس شود… تا آن جا که من در اسلام در زمینهٔ اینمسأله مطالعه کرده ام، اصولاً تفریح یکی از نیازهای زندگی انسان است؛ یعنی نه فقطبرای تجدید قوا، بلکه اصولاً به عنوان یکی از نیازهای اصلی مطرح است… تفریححاجتی است از حاجات زندگی. خدای آفریدگار طبیعت و نظام طبیعت خواسته است آدمی با احساساحتیاج به تفریح همواره نشاط زنده ماندن و زندگی کردن داشته باشد…»   منبع: بولتن نیوز  رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد