Skip to Content

نمایش محتوا نمایش محتوا

توسط شهرداری ابرکوه انجام می شود


پارک موتوری ابرکوه جهت برپایی جمعه بازار، با شرایطی به بخش خصوصی واگذار می شود.

به گزارش سرو ابرکوه، شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 660 مورخ 09/10/96 شورای اسلامی شهر در نظردارد، محوطه پارک موتوری سابق واقع در خیابان نظامیه را به منظور دایر کردن روز بازار (جمعه بازار)، منوط به یک روز در هفته را از طريق مزايده عمومی با شرایط ذیل به صورت اجاره یکساله واگذار کند. متقاضیان می¬توانند پس از دریافت اسناد مزایده قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 25/10/96 به واحد حراست شهرداری تحویل دهند. 

مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه 000/000/22 ریال است.

متقاضيان می بایست مبلغ 000/000/14 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز کنند.

متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل اسناد، آن را داخل پاكت سربسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت کنند.

(قید عبارت «مزایده روز بازار جمعه» بر روی پاکت تحویلی الزامی است)  کلیه پاکت ها روز سه¬شنبه مورخ 26/10/96 ساعت 10 صبح با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزایده اعلام می شود.

چنانچه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می¬شود و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پساز عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد شد.

سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزایده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می شود.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد.

انتهای پیام/ ف
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

شهرستان ابرکوه شهرستان ابرکوه

استان یزد استان یزد